Hantering av dina personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation)
Från och med 25 maj 2018 inträdde GDPR, eller dataskyddsförordningen i Sverige som är nya EU-regler för dataskydd och hantering av personuppgifter som gäller samtliga företagare inom EU.
Varje gång du lägger en ny bokning hos Barfotagraf kommer ett kontrakt skrivas där personuppgifter hämtas in. Då ska du kontrollera att de angivna adressuppgifterna är aktuella. I och med utlämnandet av dessa samtycker du som kund att dina uppgifter behandlas av Barfotagraf.
Vad räknas som en personuppgift?
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter men även fotografier där du går att identifiera.
Barfotagraf agerar som personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen och (PUL) samt fr. o. m. 25 maj 2018 enligt GDPR. Dina namn-, adress- och andra kontaktuppgifter lagras internt hos Barfotagraf tillsammans med uppgifter om dina inköp. All informationen behandlas av mig som konfidentiell och förvaras på företagets verksamhetsadress.
Varför samlas informationen in?
Barfotagraf använder personuppgifterna för att fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser (ex. betalning och leverans) samt för att följa gällande lagar och regler. Fotografier sparas längre tid än övriga personuppgifter av skäl som nämns nedan
Det innebär också att dina personuppgifter behandlas för planering, genomförande och uppföljning av våra kontakter med dig i som har relevans och samband med din order. Dina adress- och kontaktuppgifter meddelas också distributörer och samarbetspartner i Sverige i syfte att kunna leverera de varor du beställt.
Hur länge sparas informationen?
Personuppgifterna sparas under den tid de är aktuella, under den tid du har en pågående relation med Barfotagraf. Utöver detta sparas de i syfte att följa de rådande bokföringslagarna i 7 år från dess att de erhållits.
Vad gällande fotografier tagna som en del av avtalet mellan dig som kund och Barfotagraf exempelvis vid köp av olika typer av fotograferingar, sparas dessa utan tidsbegränsning i Barfotagrafs arkiv på Barfotagrafss verksamhetsadress. Detta som en möjlighet att för dig som kund kunna återkomma och beställa ytterligare kopior eller utskrifter samt för att kunna ha en säker kopia i händelse av att dina egna digitala och utskrivna kopior går förlorade till följd av förlust av egen hårdvara, olyckor eller naturkatastrofer. Om du inte önskar att Barfotagraf sparar din fotografier meddelar du detta och inga bilder kommer att sparas efter att avtalet mellan dig som kund och Barfotagraf uppfyllts.
Observera dock att Barfotagraf inte erbjuder en dedikerad molntjänst/lagringstjänst och reserverar sig därför från att egna olyckor med hårdvara eller naturkatastrofer kan innebära att dina fotografier går förlorade.
Få tillgång till och/eller ändra på dina personuppgifter
Du som kund har alltid rätt att begära ett utdrag som summerar den information som Barfotagraf har sparat på dig. För fotografier nämns dessa endast med datum för fotograferingstillfälle samt antalet sparade fotografier. Skulle någon av den information vi har av dig vara felaktig har du rätt att ändra på dessa. För att få reda på din information eller att ändra informationen vi har ber vi dig kontakta oss.
Ge och ta tillbaka ditt samtycke och/eller radera uppgifter
I samband med att du anlitar eller köper tjänster eller produkter av Barfotagraf ger du ditt samtycke till att vi tar emot och använder dina personuppgifter enligt enligt vad som beskrivits. Om du av någon anledning vill dra tillbaka ditt samtycke är detta möjligt endast för fortsatt behandling. Det innebär att Barfotagraf direkt kan radera dina sparade fotografier men Barfotagraf har dock fortfarande rätten att behandla redan insamlade personuppgifter för att uppfylla avtal som fortfarande är aktiva samt för att följa lagar och regler, exempelvis bokföringslagen.
Copyright
Bilderna som används på Barfotagrafs hemsida är Barfotagrafs egendom eller egendom till respektive copyrightägare och det är inte tillåtet att använda dessa för reproduktion eller distribution, om det inte uttryckligen godkänns efter specifik förfrågan och godkännande av företaget.
Förlust av vara
Vid en förlust av en fysisk vara är Barfotagraf endast ansvarig för kostnaden av din beställning.
Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från leverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Barfotagrafs sida, som gör att Barfotagraf ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Barfotagraf befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
Reservationer
Barfotagraf reserverar sig för eventuella felaktigheter i bilder eller texter samt pris. Eventuella tvister hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden. Barfotagraf följer alltid nämndens rekommendationer.
Fakturering
Fakturan skickas efter avslutad fotografering via mail och bör vara i din inkorg någon dag efteråt. Fakturan har 30 dagar netto om inget annat är överenskommet. Barfotagraf innehar gällande F-skattsedel.

Dessa villkor är giltiga från och med 2018-07-18 och tillsvidare
Back to Top